Versie: 24-10-2013

Printvriendelijke PDF versie verkoopsvoorwaarden.

 1. Schriftelijke bestelling

De aanvaarding van de bestelling moet blijken uit het uitdrukkelijk en geschreven akkoord.

 1. Prijsofferte

De door de verkoper opgemaakte prijsoffertes hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de aanbieding, en zijn slechts geldig voor de op de offerte vermelde aantallen.

 1. Levering

In geval van meerdere opeenvolgende leveringen heeft de verkoper het recht niet langer te leveren wanneer één enkele factuur op haar vervaldag onbetaald blijft zelfs al voorziet de overeenkomst tot leveren deze clausule niet.

 1. Overmacht

Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Bij blijvende overmacht is de koper gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen die inmiddels geleverd zijn.

Onder overmacht wordt onder meer en niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerde maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, algehele werkstaking, vervoersstremmingen, tekortkomingen van toeleveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

 1. Klachten

Elke klacht betreffende de geleverde goederen moet uiterlijk en op straffe van verval binnen de 5 kalenderdagen bij aangetekend schrijven aan de schuldeiser kenbaar gemaakt worden, of binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de factuur wanneer het een koper betreft die voor het eerst kennis krijgt van deze verkoopsvoorwaarden.

Elke betwisting van de factuur moet uiterlijk en op straffe van verval binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst der factuur bij aangetekend schrijven aan de schuldeiser kenbaar gemaakt worden. Aanvaarding der geleverde goederen of factuur bij gebreke aan reclamaties houdt eveneens aanvaarding der verkoopsvoorwaarden in, zelfs voor een niet-handelaar.

 1. Eigendomsoverdracht

In geval van levering of verkoop wordt uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat de goederen en andere eigendom blijven van de schuldeiser tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs.

De risico’s zijn ten laste van de klant, vanaf de levering en derwijze dat de klant vanaf dat ogenblik zal instaan voor elke beschadiging of verlies tengevolge van toeval of overmacht.

De door chocolaterie Bonaparte geleverde goederen worden noch omgewisseld, noch teruggenomen tenzij andersluidende overeenkomst.

 1. Eigendomsrecht

Alle ontwerpen, tekeningen, enzovoort en alle speciaal voor de koper aangemaakte materialen nodig voor de productie van de goederen blijven eigendom van chocolaterie Bonaparte en de koper kan er geen afgifte van eisen. Door aanrekening op de factuur van bovenvermelde ontwerpen en materialen wordt geen afbreuk gedaan aan ons vernoemd eigendomsrecht. De bovenvermelde ontwerpen en materialen worden door ons ten hoogste 3 jaar na laatste opdracht in bewaring gehouden. Na het verstrijken van de bewaartermijn behouden wij ons het recht tot vernietiging van bovenvermelde ontwerpen en materialen.

 1. Vervoer

De bestelde goederen worden altijd vervoerd op risico van de koper, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat de verkoper voor het vervoer instaan.

 1. Betaling

Behoudens andere bepalingen, schriftelijk en uitdrukkelijk vooraf overeengekomen, zijn al onze rekeningen, zonder enige afkorting, contant betaalbaar op de zetel van het bedrijf.

Alle niet op de vervaldag betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder enige verwittiging een verwijlintrest op van 10% per jaar. Daarenboven, en dit bij wijze van conventionele schadevergoeding overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, wordt in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een boete van 10% op de hoofdsom eisbaar gesteld, met een minimum van € 100,00.

 1. Wissels

Wissels worden slechts aanvaard mits uitdrukkelijk en vooraf geschreven beding bestaat. De aanvaarding van een wissel doet voor al het overige geen afbreuk aan de toepassing van de hoger gestelde voorwaarden van interest en boeteclausule, evenals de leveringsplicht, voor zover de wissel ten minste niet stipt en op de vervaldag betaald is. Daarenboven heeft het aanvaarden van een wissel nooit een schuldvernieuwing, hoe men deze ook moge noemen, tot gevolg.

 1. Contractbreuk

Bij annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever zullen wij het recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs, waarbij wij het recht hebben reële schade te begroten wanneer zou blijken dat deze hoger ligt dan de forfaitaire schadevergoeding.

 1. Bevoegdheid

In geval van betwisting is het Belgisch Recht van toepassing. Tot kennisname van de geschillen zijn alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd, onverminderd het recht van de verkoper om de procedure te voeren voor de rechtbank van de woonplaats van de koper/opdrachtgever.

 1. Bindende kracht van de voorwaarden

Behoudens strijdig beding, bij geschrift en op uitdrukkelijke wijze, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden het geheel van akkoorden die tussen partijen werden overeengekomen, niettegenstaande elke strijdige bepaling die op de documenten van de klant mochten voorkomen.

Derhalve heeft de sluiting van onderhavige overeenkomst tot gevolg dat de klant toetreedt tot onze algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud, en dat hij verzaakt aan het beroep op andere voorwaarden. In geval van tegenspraak tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere, zijn het deze laatste die gelden.